Tärinäasiantuntija

aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntija

Koulutus
Rakennus- tai kaivosalan ylempi korkeakoulututkinto (dipl.ins.), ammattikorkeakoulututkinto (insinööri amk) tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto (insinööri).

Tutkintoon sisältyvät oppimäärävaatimukset
Opinnäytteet pohjarakennuksessa tai kalliorakentamisessa vähintään 20 op; rakenteiden suunnittelussa ja rakenteiden mekaniikassa yhteensä vähintään 15 op.
Edellä mainittuja pohjarakennuksen tai kalliorakentamisen opintoja voidaan korvata soveltuvilla rakenteiden dynamiikan ja geofysiikan opinnoilla ja tärinämittauksia käsittelevillä opinnoilla.

Työkokemus
Työkokemusta pohjarakennustöiden suunnittelussa, toteuttamisessa tai valvonnassa tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä vähintään 4 vuotta, josta näyttöä osallistumisesta vaativuusluokan 3 töissä yhteensä vähintään 2 vuotta.

 

a-vaativuusluokan tärinäasiantuntija

Koulutus
Vähintään soveltuva tekniikan koulutusalan tutkinto (ins. amk, rkm. amk), ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ins.) tai opistoasteen tutkinto (tekn., rkm.).

Työkokemus
Työkokemusta pohjarakennustöiden suunnittelussa, toteuttamisessa tai valvonnassa vähintään 2 vuotta, josta näyttöä osallistumisesta tärinää aiheuttavien vaativuusluokan 2 töiden tärinämittauksia ja tulosten käsittelyä yhteensä vähintään 1 vuosi.

Lisäehdot:
Insinöörikoulutuksen (DI/Ins - AMK/ins.) puuttuvat opintomäärät voidaan osittain korvata pitkällä kokemuksella (ks. alla).

  • -Insinöörikoulutus voidaan korvata muulla teknisellä tai matemaattis-luonnontieteisellä perustutkinnolla tai ylipanostajan pätevyydellä, jos hakijalla on aiheeseen kattavasti liittyviä opintoja sekä pitkäaikainen, monipuolinen ja jatkuva asiantunteva toiminta tärinäasiantuntemusta vaativissa tehtävissä (ks. alla).
  • - Jos puuttuvia oppimäärä tai koulutuspohjaa halutaan korvata kokemuksella, tulee olla kokemusta tärinäasiantuntemusta vaativista tehtävistä seuraavasti:
    • aa-luokka: kokemusta vähintään 10 vuotta, josta vähintään 5 vuotta vaativuusluokan 3 töistä
    • a-luokka: vähintään 5 vuotta, josta vähintään 2 vuotta vaativuusluokan 2 kohteita asutulla alueella

Tällaisessa tapauksessa hakijan tulee toimittaa tärinäteknisestä asiantuntemuksestaan kaksi työnäytettä, joissa erityisesti tulee ilmi teoreettisen osaamisen taso ja kyky soveltaa tiedot käytäntöön. Työnäytteen vaativuuden tulee vastata haettua pätevyyttä (aa tai a).

Työnäyte voi olla:

  • tärinätekninen suunnitelma tai tarkastelu, jossa on esitetty tarkastelu sallituista tärinöistä, toimenpiteet työn suorittamiseksi, tärinöiden mittaus ja tulosten analysointi sekä toimenpiteet mittausten perusteella
  • pohjarakennus- tai louhintasuunnitelma, joka sisältää tärinäteknistä suunnittelua ja ratkaisun teoreettinen toiminta on kirjallisesti selvitetty erillisselvityksenä
  • lausunto, jossa on tarkasteltu rakennustöistä aiheutuvien tärinöiden vaikutuksia rakenteisiin tai laitteisiin.


Pätevyyden hakumenettely ja hakemuslomake

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Pohjarakenteiden  pätevyyslautakunta
Tärinäasiantuntijan pätevyys
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 HELSINKI

Kuoreen merkintä ”Tärinäasiantuntija”. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteella jaana.henell@ril.fi  puh. 0207 120 606. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu. Paperista hakulomaketta ei tällöin tarvitse lähettää.

Käsittelyn nopeuttamiseksi pätevyyshakemus liitteineen kannattaa toimittaa yksipuolisesti kopioituna.

Lautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää pätevyyden myöntämisestä. Tarvittaessa pyydetään hakijalta lisätietoja. Päätös ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

Pätevyyshakemuksen käsittelystä, pätevyyden toteamisesta ja rekisteröinnistä peritään maksu, jonka FISE vahvistaa vuosittain (ks. www.fise.fi). Pätevyys on voimassa 7 vuotta. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa FISE:n hallituksen päätöksellä erityisen painavista syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.


Pätevyyshakemuslomake