Rakennuttajat (RAP ja RAPS)

Rakennuttajapätevyydet RAP (rakennuttaja) ja RAPS (vanhempi rakennuttaja) kuuluvat FISE Oy:n pätevyystoimintaan. Rakennuttajapätevyys on ns. vapaaehtoinen pätevyys eikä ole sidottu lakiin tai määräyksiin.

Rakennuttamisen sisältö

Rakennuttamistehtäviin kuuluvat mm. rakennushankkeeseen ryhtyvän avustaminen tarveselvitysvaiheessa ja investointivalmisteluissa, hankkeen organisointi, toteuttajaresurssien hankinta sekä suunnittelun ja rakennusprojektin johtaminen ja käyttöönoton sekä takuuajan tehtävät.

Rakennuttamisessa sovitetaan koko prosessin ajan yhteen yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamismääräyksiin liittyvät viranomaisvaatimukset, toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset, taloudelliset, ajalliset, laadulliset ja juridiset seikat sekä työturvallisuusnäkökohdat.

Rakennuttajatehtävistä vastaava on rakennushankkeen ryhtyvän (tilaajan) edunvalvoja ja luottamushenkilö ja hänen on toiminnassaan oltava riippumaton hankkeen muista osapuolista.

RAP ja RAPS

Alempi pätevyystaso on rakennuttajan pätevyys (RAP), mikä merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvää hallintaa.

Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyys edellyttää kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen.

Pätevyysvaatimukset

RAP- ja RAPS-pätevyydet edellyttävät rakennusalan tutkintoa, rakennusalan kokemusta, rakennuttamiskokemusta sekä pakollisen täydennyskoulutuksen ja tentin. RAP-pätevyyttä hankitaan ensin.

Tarkemmat pätevyysvaatimukset, ks. www.fise.fi kohdasta pätevyysvaatimukset, rakennuttajat.

Täydennyskoulutus

RAP-hakijalta edellytetään vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua, lautakunnan hyväksymää RAP-koulutusta, joka sisältää talonrakennus-, maa- ja vesirakennus- sekä LVIS-töiden rakennuttamisen edellyttämät perustiedot.

RAPS-hakijalla tulee RAP-koulutuksen lisäksi olla vähintään kymmenen kurssipäivän kestoinen, lautakunnan hyväksymä korkeakoulutasoinen RAPS-koulutus. Lisäksi tulee suorittaa tentti ja laatia tutkielma tai seminaarityö.

Koulutusta järjestävät alan koulutusorganisaatiot, ks. www.fise.fi kohdasta pätevyysvaatimukset, rakennuttajat.

Tentti

RAP- ja RAPS-koulutuksen päätteeksi on suoritettava tentti, josta selviää myös hakijan kirjallinen esitystaito.

Tenttiajankohdat ja tenttivaatimukset selviävät RILin kalenterista. Kevään 2017 tentti järjestetään 24.3.2017 Espoon lisäksi Tampereella ja Oulussa, mikäli tarvittava määrä tenttijöitä ilmaantuu. Ilmoittautumislinkki kevään tenttiin on avautuu tästä.  Pätevyyttä hyväksyttäessä ei tentti saa olla viittä vuotta vanhempi tenttitodistuksen päiväyksen mukaan laskettuna.

Lisätietoja tentistä

Pätevyyden hakumenettely ja hakemuslomake

Pätevyydenhakulomake, joka täytetään sähköisesti,  lähetetään rakennuttajien pätevyyslautakunnan sihteerijärjestölle eli RILille osoitteella:

RIL
Rakennuttajan pätevyyslautakunta
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

Hakemuksen allekirjoituksella hakija sitoutuu noudattamaan FISE:n eettisiä sääntöjä. Pätevyyshakemuksen käsittelystä, pätevyyden toteamisesta ja rekisteröinnistä peritään maksu, jonka FISE vahvistaa vuosittain (ks. www.fise.fi). Pätevyys on voimassa 7 vuotta. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa FISE:n hallituksen päätöksellä erityisen painavista syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.

Lautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää pätevyydestä. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisätietoja. Pätevyyspäätös ilmoitetaan sähköpostitse. Kokouksia on yleensä neljä/vuosi. Päätöksestä voi tehdä oikaisupyynnön, ks. www.fise.fi, kohta Oikaisulautakunta.

FISE Oy:n vuodesta 2004 alkaen myöntämät RAP- ja RAPS-pätevyydet löytyvät FISEn kotisivuilta www.fise.fi.

Pätevyyslautakuntaa hallinnoi RIL. Lautakunnan muut järjestöt ovat Rakli, RIA, RKL, RTL, SAFA ja SULVI.

Lisätietoja