Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2015 talousarvioksi

to 7. elokuuta 2014 18.02.00

Ympäristöministeriön hallinnonalalla korostuvat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimet sekä kohtuuhintaisen asumisen ja korjausrakentamisen edistäminen.

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2015 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 205,2 miljoonaa euroa, mikä on 66 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2014 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys aiheutuu pääosin rakennusten korjausavustusten siirtämisestä valtion asuntorahastoon sekä öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjaukseen tarkoitetusta kertaluonteisen määrärahan poistumisesta. Valtionavustuksia uusiin kuntien vesihuoltohankkeisiin ei enää myönnetä. Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 122,5 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 6,4 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 76,3 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös päätöksentekoa palvelevien selvitysten rahoituksen.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän talousarviomäärärahojen lisäksi noin 250 miljoonaa euroa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 66 miljoonaa euroa.

Ympäristöasioiden aluehallinnon toimintamenot sisältyvät elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen toimintamenoihin työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla.

Luonto- ja kulttuurikohteiden infrastruktuuriin lisäpanostuksia

Luonnonsuojelualueiden hoitoa ja kunnossapitoa varten ympäristöministeriö ehdottaa Metsähallitukselle 33,9 miljoonan euron määrärahaa. Työllisyyden tukemiseksi Metsähallituksen luontopalveluille esitetään 5 miljoonan euron lisämääräraha kansallispuistojen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden palveluiden ja rakenteiden parantamiseen. Lisärahoitusta kohdennetaan erityisesti Öron saaren ja uusien Teijon ja Etelä-Konneveden kansallispuistojen investointeihin.

Luonnonsuojeluun varattujen alueiden hankintaan ja korvauksiin ehdotetaan 48,8 miljoonaa euroa, josta pääosa, 26,8 miljoonaa euroa suunnataan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) 20082016. Lisäksi toteutetaan valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa sekä edistetään uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua. Soidensuojeluohjelman toimeenpano aloitetaan.

Vesien tilaa ja ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta parannetaan

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteisiin, erityisesti pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ehdotetaan lisämäärärahaa 2 miljoonaa euroa. Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan osoitetaan miljoona euroa.

Itämeren suojelutoimiin varataan 3,8 miljoonaa euroa. Tavoitteena on erityisesti vähentää ravinteiden kuormitusta Saaristonmeren ja Selkämeren valuma-alueilla. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventoinnit on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2015.

Ympäristövahinkojen torjunnan määrärahatasoon ehdotetaan 0,5 miljoonan euron nostoa öljyntorjunta-alusten torjuntavalmiuden turvaamiseksi. Merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen valmisteluun ehdotetaan suunnittelurahoitusta 0,6 miljoonaa euroa. Alus on tarkoitus korjata vuosina 2016-2017.

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Asuntopolitiikan toimenpiteitä ja rahoitusta suunnataan asuntopoliittisen toimenpideohjelman 20122015 sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti.

Valtion asuntorahaston vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukivaltuudeksi ehdotetaan 1 250 miljoonaa euroa ja nykyisen korkotukimallin rinnalle otetaan käyttöön uusi 20-vuotinen korkotukimalli. Lisäksi ehdotetaan 300 miljoonaa euroa uuteen asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakausvaltuuteen. Sillä korvataan aiempi asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuksen korkotukilainoitus. Asuntorahastosta varaudutaan tukemaan noin 8 000 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Lisäksi varaudutaan tukemaan yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisella valtion täytetakauksella 2 000 vuokra-asunnon rakentamista.

Asuntorahastosta myönnettävään erityisryhmien investointivaltuuteen ikääntyneiden asumisen parantamiseksi ehdotetaan varattavaksi 120 miljoonaa euroa. Asuntojen uustuotantoa pääkaupunkiseudulla ehdotetaan tuettavaksi määräaikaisella 3 miljoonan euron käynnistysavustuksella 20-vuotiseen takausmalliin liittyen. Asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamista ehdotetaan avustettavaksi 15 miljoonalla eurolla.

Asumisneuvojatoiminnan avustusvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi 0,9 miljoonaan euroon niin, että avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Poikkihallinnollista asuinalueiden kehittämisohjelmaa varten voitaisiin myöntää edelleen avustuksia 4 miljoonaa euroa lähiöiden elinvoiman edistämiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi.

Asuntojen korjausavustuksilla tuetaan ikääntyneiden kotona asumista

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi asuntorahastosta 35 miljoonaa euroa. Avustuksesta valtaosa suunnataan uusien hissien rakentamiseen ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Molemmilla edistetään ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimeenpanoa. Energia-avustuksia myönnetään tarveharkintaisesti pientalojen energiakorjauksiin. Kosteusvaurioituneiden ja terveyshaittoja aiheuttaneiden rakennusten kuntotutkimuksille myönnetään edelleen avustuksia.

Rakentamisen laatua parannetaan ja valvontaa tehostetaan

Rakennusten kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi ehdotetaan 2 miljoonaa euroa valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman jatkoa varten sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimenpide-esitysten koordinointiin ja hankkeisiin.

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti rakennusvalvontaa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvonta isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Rakentamismääräykset on tarkoitus uudistaa vuoden 2017 loppuun mennessä. Molempien hankkeiden tausta- ja vaikutusselvitysten laadintaan ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Palaa edelliselle sivulle