RIL esittää siirtymistä suoraan kokonaisenergiakulutuksen sääntelyyn

pe 12. syyskuuta 2008 08.31.00

Ympäristöministeriön energiamääräysten uusimisen tavoitteena on tiukentaa uudisrakentamista koskevia energiatehokkuusmääräyksiä siten, että rakentamisessa tullaan siirtymään kohti matalaenergiarakentamista. Uusimisen taustana ovat Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset sitoumukset päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Asetusehdotusten mukaan uusien määräysten tiukentava vaikutus olisi noin 30- 40 % nykyisestä määräystasosta. Uusien määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta.

Rakentamismääräysten rakenteen muutos ja seuraavat tiukennukset on tarkoitus toteuttaa jo vuonna 2012, jolloin siirryttäisiin kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien käyttöön.

RIL toteaa kantanaan, että energiatehokkuusmääräysten tiukentaminen on oikeasuuntainen toimenpide, ottaen huomioon, että rakennusten lämmitys aiheuttaa n. 30 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Koska suuri joukko rakennuksia on tulossa peruskorjausikään ja korjausrakentaminen lisääntyy, RIL esittää, että tulisi myös harkita määräysten ulottamista nykyistä tarkemmin määritellyiltä osin luvanvaraiseen korjausrakentamiseen. Asumisella ja muulla rakennusten käytöllä on huomattavasti rakenteiden energiatehokkuutta suurempi vaikutus rakennusten energiankulutukseen, joten energiansäästötoimia tulisi kohdistaa myös asumiseen, teollisuuteen ja liikenteeseen.

Ehdotetuilla lämmöneristysvaatimuksilla lämmöneristeen paksuus lähes kaksinkertaistuu nykyisestä, jolla tulee olemaan suuri vaikutus moniin rakenneratkaisuihin, ja aiheuttaa merkittäviä muutoksia sekä rakennetyyppeihin että tuotantotekniikkaan. Tämä merkitsee huomattavia lisäkustannuksia rakennustuoteteollisuudelle, talopakettitoimittajille ja suunnittelijoille sekä myös rakennusvalvontaviranomaisille. Kustannusvaikutukset ovat todennäköisesti suuremmat kuin arvioidut 2-6 %, mikäli otetaan huomioon kaikki välillisetkin kustannukset. Toisaalta rakennusteollisuus ei pysty tuottamaan kaikilta osin toimivia ratkaisuja näin nopeasti, joka osaltaan aiheuttaa tuotannollisia ongelmia rakentamiseen.

Lämpöeristeen paksuntaminen ei myöskään rakennusfysikaalisessa mielessä ole täysin ongelmatonta. Rakennusvaipan lämmöneristyskyvyn lisääminen heikentää rakenteiden kuivumiskykyä, joka aiheuttaa riskin, että rakenteisiin syntyy nykyistä enemmän kosteus- ja homevaurioita. Homevaurioiden yleistyminen tämän seurauksena puurakenteissa ja puupohjaisissa rakennusmateriaaleissa saattaa vaikuttaa epäedullisesti puurakentamisen kiinnostavuuteen.

Energian säästö hyvin lämmöneristetyissä rakennuksissa ei myöskään ole yksiselitteinen asia, sillä kesällä ulkoiset ja sisäiset lämpökuormat aiheuttavat sisätilojen ylilämpenemistä ja on varauduttava rakennusten jäähdyttämiseen, jonka johdosta energiankulutus kasvaa huomattavasti.

Edellä olevan johdosta RIL esittää vakavasti harkittavaksi, että jätetään U-arvojen tiukentamiseen pohjautuva välivaihe pois ja siirrytään suoraan kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien käyttöön. Sen käyttöönoton aikaistamista tulisi myös harkita siten, että se astuisi voimaan jo v. 2011.

Lisäksi Rakentamismääräysten käyttöönottoa varten tarvitaan määräysten täydentäjiksi rakennusten omistajien, suunnittelijoiden, tuotevalmistajien, rakennusliikkeiden ja huoltoyhtiöiden käyttöön yksityiskohtaisia sovellutusohjeita. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on laatimassa tähän tarpeeseen kuuluvia ohjeita: ”RIL-2009 Matalaenergiarakennukset”, joiden kirjoitustyö on aloitettu keväällä 2008 ja jotka valmistuvat huhtikuussa 2009. Nämä ohjeet tulevat kattamaan sekä uudisrakennukset että energiakorjaukset.

Palaa edelliselle sivulle