Rakennusalan yliopisto-opiskelijat ovat motivoituneita ja haluavat maailmalle

ti 6. toukokuuta 2014 11.37.00

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin maalis-huhtikuussa 2014 opintokysely, jossa pyrittiin selvittämään opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden näkemyksiä omista opinnoistaan. Opetushenkilökunnan asiaosaamista arvostetaan, mutta opintojen etenemisessä tärkeintä on opiskelutovereiden tuki.

Yliopistoja arvioitiin laajasti

Kyselyn osana opiskelijoita pyydettiin arvioimaan omaa oppilaitostaan yhdeksällä täsmäkysymyksellä, kun asteikkona oli 1 = täysin eri mieltä... 7 = täysin samaa mieltä. Kaikkien vastaajien keskiarvoina tarkasteluina kärjessä olivat opetushenkilökunnan asiaosaaminen syvällisyys (5,3) ja opintosuoritusten arvioinnin oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus (5,2). Opiskelijat kokivat saavansa apua opiskeluun liittyviin kysymyksiin (4,9) ja opetettuja asioita pidettiin mielekkäinä (4,8).

Opetusjärjestelyitä pidettiin jotakuinkin tarkoituksenmukaisina ja joustavina (4,7). Yliopistossa suoritettavaa tieteellistä tutkimusta pidettiin melko korkeatasoisena ja sen tuloksia koettiin hyödynnettävän opetuksessa jossain määrin yhteisarvosanalla 4,5. Opetusmateriaaleja pidettiin likimain ajankohtaisina (4,5). Matalimmat arviot saivat opetushenkilökunnan opetusosaaminen (4,0) ja aivan erityisesti palautteen saaminen oppimisesta (3,5).

Oppimiseen ja opintojen etenemiseen ollaan tyytyväisiä

Opiskelijat ovat kaikkiaan suhteellisen tyytyväisiä omaan oppimiseensa: asteikolla 1-9 vastaajien keskiarvo oli 6,3. Samoin suurin osa on tyytyväisiä omien opintojensa etenemiseen keskiarvolla 6,6.

Opiskelijoilta tiedusteltiin opintojen etenemisessä hyödyllisiä seikkoja asteikolla 1 = ei lainkaan… 5 = suuressa määrin. Kaikkein hyödyllisimmäksi todettiin hieman yllättäen opiskelutovereilta saatu tuki, joka sai koko kyselyn parhaan arvosanan (4,3). Myös muilta ystäviltä ja sukulaisilta saatu tuki (3,3) ja henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (3,1) olivat tärkeitä. Oman oppiaineen henkilöstöltä saatua ohjausta (2,8) ja opiskelijatutor-toimintaa (2,5) ei niinkään koettu tärkeiksi.

Jos opinnot ovat edenneet omia tavoitteita hitaammin, yleisimmiksi syiksi hidastumiseen opiskelijat ilmoittivat työssäkäynnin (33 %), kurssien pakollisen suoritusjärjestyksen tai niiden huonon aikataulutuksen (27 %) ja kurssien työläyden (26 %). Heikon motivaation opintojen hidastumiseen RILin kyselyssä ilmoitti vain 15 prosenttia vastaajista.

Opiskelijat ovat myös päättäneet pysyä valitsemallaan opiskelualalla. Kaikista RILin kyselyyn vastanneista 93 % kokee opiskelevansa oikeaa alaa ja 82 % ei suunnittele alan vaihtoa lainkaan. Alan vaihtoa harkitsi 13 % ja vain yksi prosentti opiskelijoista suunnitteli sitä vakavasti.

Työelämätaitoja järjestöissä ja kursseilla

RILin opintokyselyn 2014 vastaajat ovat aktiivisesti mukana erilaisessa järjestötoiminnassa. Jopa 31 prosenttia vastaajista toimi yhden tai useamman järjestön hallituksessa tai on muuten erittäin aktiivisesti järjestämässä toimintaa. 17 prosenttia on muuten aktiivisesti mukana yhdessä tai useammassa järjestössä, osallistuen esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin. Selkeä enemmistö toimintaan osallistuvista vastaajista (61 %) on ensisijaisesti mukana killan toiminnassa. Seuraavaksi yleisintä (40 %) on aktiivisuus ammattiainekerhoissa ja osallistuminen liikunta- tai urheilujärjestöjen toimintaan (24 %).

Kyselyssä tiedusteltiin opiskelijoiden mielipiteitä viidestä eri työelämän taidosta ja niiden opetuksen tarpeellisuudesta yliopistossa. Vastaajat toivovat erityisesti kandivaiheeseen tiimityöskentely- ja neuvottelutaitoja (72 %) sekä suullisen esiintymisen taitoja (62 %). Maisterivaiheeseen toivotaan johtamis- ja esimiestaitojen (80 %) sekä projektinhallinnan opetusta (81 %). Yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen sijoitustoiveet jakautuvat kysytyistä aihealueista tasaisimmin kandi- (50 %) ja maisterivaiheen (42 %) väliin. Selkeä enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että kaikkia näitä taitoja tulisi opettaa joko opintojen kandi- tai maisterivaiheessa.

Kansainvälisyys kiinnostaa, yliopistoissa eroja

Kansainvälistyminen kiinnostaa nuoria selvästi, ja vaihto-opintojen lisäksi myös työt ulkomailla kiehtovat. Kaikista RILin kyselyyn vastaajista 73 prosenttia on kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla jossakin vaiheessa työuraansa. Vajaa neljännes vastaajista (24 %) ilmoitti kotimaan työmarkkinoiden riittävän.

Yliopistot eroavat selvästi toisistaan kielitarjonnan suhteen. Kun kieliopintoja ja vaihto-opiskelua ei huomioida, Aalto-yliopiston opiskelijoista 72 prosenttia on suorittanut vähintään 11 opintopistettä kursseilla, joiden kurssimateriaali oli englanniksi. TTY:n opiskelijoista vastaavan on tehnyt 22 prosenttia opiskelijoista. Sama ero näkyy myös luennoissa. Otaniemeläisistä yli puolet (52 %) on kuunnellut luentoja englanniksi vähintään 11 opintopisteen verran, kun TTY:llä luku on selvästi pienempi (7 %).

Vastaajat tasapainoisesti kaikista yliopistoista

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 257 nuorta Aalto-yliopistosta (110), Tampereen teknillisestä yliopistosta (112) ja Oulun yliopistosta (33). Vastaajista oli kandidaattivaiheessa 148, maisterivaiheessa 88 ja vastikään diplomi-insinööriksi valmistuneita 18. Vastaajien opintojen aloitusvuodet painottuivat välille 2007-2013 ja heidän pää- ja sivuaineensa edustavat erittäin kattavasti kaikkia rakennetun ympäristön osa-alueita.

**

Lisätiedot: johtaja Teemu Vehmaskoski, RIL, teemu.vehmaskoski@ril.fi ja 050 352 6878

Palaa edelliselle sivulle