Rakennusalan diplomi-insinöörien palkat nousivat vuonna 2014

ma 30. maaliskuuta 2015 11.46.00

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2014 palkkakysely internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan tutkimuksen kanssa. Kysely lähetettiin kaikille RILin valmistuneille työikäisille jäsenille.

Lokakuussa 2014 vakituista kokopäivätyötä tekevien vastaajien kuukausiansioiden keskiarvo oli 5 521 €/kk (vuonna 2013: 5 449 €/kk) ja mediaani 5 000 €/kk (4 885 €/kk). Kuukausipalkka sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon ja eräät kuukausittain maksettavat muuttuvat palkan osat kuten myyntiprovisiot, mutta se ei sisällä lomarahoja, ylityökorvauksia eikä vuosibonuksia.

Palkat nousivat, tulospalkkiot laskivat

Kokopäivätöissä olevista vastaajista palkka oli noussut 66 %:lla (63 %), pysynyt ennallaan 27 %:lla (17 %) ja laskenut 2,5 %:lla (3,0 %). Edellistä vuotta enemmän palkkaa saaneiden keskimääräinen palkannousu oli 298 € (293 €) ja mediaani 120 € (150 €).

Yleisimpinä perusteina palkan nousulle olivat yleiskorotus 65 %, henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva korotus (meriitti) 22 % ja uusi asema tai tehtävä (saman työnantajan palveluksessa) 14 %. Muita syitä olivat työn vaativuuden arviointiin perustuva muutos 9 %, siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen 7 %, paikallinen/yrityskohtainen korotus (yli yleiskorotuksen menevä) 6 %, lisätutkinto tai -pätevyys 5 %, muutos luontoiseduissa 2 % sekä muutos provisiossa tms. liikkuvassa palkanosassa 1 %.

Tulospalkkioiden piirissä oli 63 % (59 %) kokopäiväisesti työssä käyvistä vastaajista. Heistä 76 % (71 %) kertoi saaneensa tulospalkkion viimeksi kuluneelta vuodelta. Julkisella sektorilla tulospalkkioiden keskiarvo oli 2 394 € (1 994 €) ja mediaani 2 300 € (1 500 €). Yksityisellä sektorilla tulospalkkioiden keskiarvo oli 7 394 € (8 928 €) ja mediaani 3 300 € (4 000 €).

Palkkaan kokonaisuudessaan oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä 74 % vastaajista. Työnantajaansa luottaa palkkaukseeni liittyvissä kysymyksissä 68 % vastaajista ja organisaationsa palkkarakennetta pitää oikeudenmukaisena 52 % vastaajista. Kuitenkin vain 12 prosentilla työpaikoista kaikki tietavat toistensa palkat. Palkan aikoo ottaa puheeksi esimiehensä kanssa 40 %.

Työtilanne ja itsensä kehittäminen

Nykyistä työmääräänsä piti sopivana 34 % vastaajista. Ajoittain liian suurena työmääräänsä piti 51 % ja jatkuvasti liian suurena 10 %. Liian pienenä työmääräänsä piti 4 %. Työuupumuksen oireita ei tuntenut lainkaan tai juurikaan 53 % vastaajista, vastaten 1..3 asteikolla 1..10. Oireita tunsi 12 % vastaajista, antaen samalla skaalalla arvioksi 8..10 kun 10 = vakavia oireita.

Lähitulevaisuudessa työpaikkansa tilanteen näki yleisesti vakaana tai melko vakaana 64 % vastaajista. Vastaavasti omalta kohdaltaan tilanteen näki vakaana tai melko vakaana 84 % vastaajista. Lomautuksia piti mahdollisina tai todennäköisinä 21 % vastaajista, ja 8 % arvioi niiden osuvan mahdollisesti tai todennäköisesti omalle kohdalle. Irtisanomisia piti todennäköisinä tai mahdollisina 13 % vastaajista, ja 6 % uskoi niiden mahdollisesti tai todennäköisesti osuvan omalle kohdalle.

Osaamistaan ilmoitti kehittävänsä tavoitteellisesti 73 % vastaajista. Työnantajan kustantamaan koulutukseen oli vuonna 2014 osallistunut 95 % vastaajista. Koulutuksen pituus oli keskimäärin 4,7 päivää. Omakustanteiseen koulutukseen oli osallistunut 49 % vastaajista, ja sen pituus oli keskimäärin 0,8 päivää.

Vastaajat

Kysely lähetettiin RILin 2534 valmistuneelle työikäiselle jäsenelle. Vastaajia oli 852 eli vastausprosentti oli 33,6 %. Vastaajista miehiä oli 75 % ja naisia 25 %. Miesten ikä oli keskimäärin 44 vuotta ja naisten 38 vuotta. Vastaajista työskenteli yksityisellä sektorilla 75 %, ja työnantajista oli suunnitteluyrityksiä 33 % ja teollisuusyrityksiä 29 %. Julkisella sektorilla ml. säätiö-, yhtiö- yms. muotoiset yliopistot ja AMK:t työskenteli 25 %. Työsuhteista oli vakituisia 97 % ja määräaikaisia 3 %.

Vastaajien ikäjakauma oli tasainen yli koko työuran. Toimialoista suurimpia olivat talonrakennus (33 %), kiinteistöala ja rakennuttaminen (15 %) sekä tie-, katu- ja liikennetekniikka (12 %). Toimiasemissa korostuivat asiantuntijatehtävät (25 %), ylempi keskijohto (22 %) sekä vaativat asiantuntijatehtävät (19 %). Työnkuvissa yleisimpiä olivat suunnittelu (26 %) ja konsultointi (21 %).

Tulokset kokonaisuudessaan

Tulokset kokonaisuudessaan ovat nähtävissä RILin jäsenille Extranetissä.

Lisätiedot:

Teemu Vehmaskoski, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 050-352 6878, teemu.vehmaskoski@ril.fi

Palaa edelliselle sivulle