Lakiehdotus lausunnoille

ma 11. elokuuta 2014 14.47.00

Omistajat jatkossa velvollisia varmistamaan laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden

Lakiehdotuksen mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajan tulisi jatkossa varmistaa, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Tarkastusvelvollisuus koskisi laajarunkoisia rakennuksia tai rakennuksen osia, joita käytetään pääosin urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, eläinsuojana tai kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Rakenteiden arvioinnin voisi suorittaa henkilö, jolla on pätevyys vastaavan rakennukseen suunnitteluun.

Velvollisuus koskisi vain rakennuksia, joiden kerrosala on vähintään 1 000 neliömetriä, ja mikäli kattokannattajat ovat tehdasvalmisteiset, jänneväli vähintään 18 metriä, paikalla valmistettujen kattokannattajien osalta vähintään 15 metriä.

Arviointivelvollisuus ei koskisi niitä rakennuksia, joiden rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on arvioitu jo rakennuslupavaiheessa tai rakennustyön aikana tehtävissä riittävissä arvioinneissa.

Tavoitteena parantaa turvallisuutta ja hallien kunnossapitoa

Suomessa on kymmeniätuhansia, rakenteeltaan ja iältään erilaisia laajarunkoisia hallimaisia rakennuksia, joissa kattorakenteiden jänneväli on pitkä. Viime vuosikymmeninä tapahtuneiden sortumien syinä ovat olleet hallien rakenteelliset virheet sekä puutteellinen ylläpito. Lain tavoitteena on parantaa sellaisten laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta, joissa oleilee tyypillisesti suuria määriä ihmisiä tai joissa olosuhteet ovat erityisen vaativat.

Vastuu rakennuksen turvallisuudesta on aina omistajalla. Valtioneuvosto esittää maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi siten, että laajarunkoisen hallin omistajan tulisi jatkossa laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje siten, että se sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta.

Lainvalmistelun lisäksi ympäristöministeriö on koonnut sähköisen rakennuskanta-aineiston (tietokanta) laajarunkoisista halleista kuntien käyttöön. Elokuussa kunnille toimitettu aineisto on tarkoitettu kuntien harkinnan mukaan hyödynnettäväksi ja tukemaan paikallistuntemusta rakennuksista.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Laeista voi antaa lausuntoja 19. syyskuuta 2014 saakka.

Palaa edelliselle sivulle