Jyrki Keinäsen väitös: Haluatko voittaa taistelun vai ratkaista ongelman?

to 23. huhtikuuta 2009 20.40.00

Konstruktiivisella tutkimusotteella toteutetussa tutkimuksessa haettiin näkemyksiä rakennusalan asiantuntijoilta, asianajajilta ja tuomareilta alalla nykyään käytössä olevissa konfliktinratkaisumenetelmissä koetuista ongelmista. Tutkimuksessa käsiteltiin kahdenkeskiset neuvottelut, asiantuntijalausunnot, sovittelu, välimiesmenettely ja oikeudenkäyntiprosessi. Lisäksi etsittiin optimaaliselta konfliktinratkaisumenetelmältä toivottuja ominaisuuksia. Tutkimuksen teoriapohjana oli 1960-luvulla kehitetty konfliktiteoria.

Nykyisistä konfliktinratkaisumenetelmistä löydettiin lähes viisikymmentä ongelmakohtaa. Kaikissa nykyisissä menetelmissä koettiin olevan ongelmia. Erityisenä ongelmana tunnistettiin rakennusalan heikko tuntemus konfliktien rakentavista ominaisuuksista. Konflikteihin mahdollisesti johtavia asioita piilotellaan ja niiden esilletuloa vältellään. Rakennusprojektien konfliktit ovat usein hajottavia, eikä konfliktien positiivisia ominaisuuksia tunnisteta.

Tutkimuksen mukaan parempi lopputulos saadaan, jos ongelmalliset asiat tuodaan esiin nopeasti ja ratkaistaan projektin aikana. Tällöin voidaan hyödyntää reaaliaikaisia katselmointeja, puolueetonta tulkintaa ja todeta asioiden faktapohjaisuus paremmin ja asiantuntevammin kuin jälkijättöisissä ratkaisumalleissa. Tutkimuksessa esitetään projektinaikaisen konfliktinratkaisumenetelmän sopimista etukäteen ja kytkemistä osaksi normaalia rakentamisen prosessia.

Tutkimus tuo esiin uutta tietoa rakennusalan konflikteista ja rakennusriitojen syntymisprosessista. Tutkimuksessa kehitetyt toimenpidesuositukset on kytketty rakentamisen käytäntöön ja ovat sovellettavissa mahdollisesti myös muussa projektitoiminnassa kuin rakentamisessa.

Palaa edelliselle sivulle