Aluehallinnon uudistamista koskeva lainsäädäntöesitys eduskuntaan

to 23. huhtikuuta 2009 19.28.00

Hallituksen esityksen mukaan uudet monialaiset viranomaiset ovat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joihin kootaan nykyisten kuuden valtion aluehallintoviranomaisen, lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen tehtävät. Esityksellä vahvistetaan myös maakunnan liittojen roolia ja lisätään niiden tehtäviä aluekehittämistyössä sekä edistetään valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä.

Laajan uudistuksen tavoitteena on saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Esityksen mukaan aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puolestaan alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Hallitus esittää, että uusien aluehallinnon viranomaisten ohjaus tapahtuu asianomaisten ministeriöiden nykyistä tiiviimpänä ja suunnitelmallisempana yhteistyönä, jonka johdosta strategista ja toiminnallista ohjausta vahvistetaan.

Uudistus edellyttää kehysmäärärahan uudelleen kohdistamista valtion talousarviossa. Kohdentaminen tapahtuu yksityiskohtaisesti valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Uudistuksen piiriin kuuluvien valtion viranomaisten kehysmääräraha valtion talousarviossa on noin 260 miljoonaa euroa.

Aluehallintouudistukselle on asetettu tuottavuustavoitteeksi vuosille 2012 - 2015 640 henkilötyövuotta. Kun otetaan huomioon koottaviin toimintoihin kohdennetut vuoteen 2011 mennessä toteutettavat henkilötyövuosien vähennykset, uusiin aluehallintoviranomaisiin kohdentuva tuottavuustavoite on vuosina 2010 - 2015 yhteensä 1136 henkilötyövuotta.

Osa säästyvistä henkilöstömenoista käytetään mm. tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Valtiontaloudellinen vaikutus tulee silloin olemaan vuoden 2015 tasolla noin 25 miljoonan euron menotason vähennys vuodessa. Keskushallinnosta on tarkoitus siirtää aluehallintoon tehtäviä noin 28 henkilötyövuoden verran.

Hallituksen esitykseen sisältyy eräitä säännöksiä, joilla pyritään turvaamaan kielellisten oikeuksien toteutuminen ja varmistamaan, että kansalaisille voidaan tulevaisuudessakin taata hallinnon palvelut molemmilla kansallisilla kielillä ja saamen kielellä.

Hallituksen esitykseen sisältyvät laki aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia työsuojeluhallinnosta annettuun lakiin, valtion virkamieslakiin ja alueiden kehittämislakiin. Lääninhallituslaki, laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista, laki ympäristöhallinnosta sekä laki ympäristölupavirastoista ehdotetaan kumottavaksi. Lainsäädäntökokonaisuuden voimaantulosta ja siirtymäkauden järjestelyistä ehdotetaan säädettäväksi erillisessä voimaanpanolaissa. Näiden säädösten lisäksi on tarpeen muuttaa aluehallintoviranomaisten tehtäviä koskevaa noin 250 lakia, joita koskevat muutosesitykset annetaan erikseen tätä esitystä täydentävänä hallituksen esityksenä tai niitä koskevat muutosesitykset sisällytetään erillisiin hallinnonalakohtaisiin hallituksen esityksiin.

Aluehallinnon uudistus perustuu hallitusohjelman linjauksiin. Sen valmistelu on tapahtunut aluehallinnon uudistamishankkeessa, johon ovat osallistuneet kaikki ministeriöt ulkoasianministeriötä lukuun ottamatta sekä nykyisten aluehallintoviranomaisten edustajia. Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Esitysluonnos on ollut myös laajalla lausuntokierroksella. Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä on puoltanut esitysluonnosta.

Palaa edelliselle sivulle